מסים ישראל-צרפת

מומחיות משרד עורכי דין אביטבול ושות’ במשפט הבינלאומי

Posted by on 29, 2018 in בלוג, גירושים ישראל - צרפת, מסים ישראל-צרפת, ירושות ישראל-צרפת

מומחיות משרד עורכי דין אביטבול ושות’ במשפט הבינלאומי

 תודות לצוות המומחים ועורכי הדין של משרד אביטבול ושות’, החברים בלשכות עוה”ד של פריז וישראל, המשרד מציע ללקוחותיו ניתוח מדויק וייעוץ מקצועי בכל הנוגע להחלת הדין הצרפתי בישראל. אכן, משרד עורכי הדין אביטבול ושות’ מופנה פעמים רבות, הן על ידי לקוחות המשרד והן על ידי בתי המשפט בישראל, להכנת חוות דעת מומחה לדין זר בענייני נישואין, במשפט מסחרי וכן בענייני ירושה ובכל הנוגע לאכיפת פסקי דין זרים. במציאות הנוכחית של ימנו, בה ישנה עליה דרמטית במחלוקות בינלאומיות בתחום המשפט הבינלאומי פרטי ודיני המסחר, כאשר מוגשת תביעה לבית המשפט הכוללת אלמנטים זרים, מתווסף הצורך להתייחס לשאלת הסמכות...

המשך

מיסוי ישראל צרפת: שינוי במצב המיסוי של עובדים ישראלים שנשלחו לעבוד בחו”ל

Posted by on 4, 2018 in עלייה ישראל, בלוג, מסים ישראל-צרפת

מיסוי ישראל צרפת: שינוי במצב המיסוי של עובדים ישראלים שנשלחו לעבוד בחו”ל

מדי שנה, עוזבים את שטח המדינה מעל 20,000 ישראלים במסגרת רילוקשיין לצורך פעילותם המקצועית. רבים מהם נדרשים לשלם מסים על הכנסות ושכר שנוצרו מחוץ לישראל. על פי פקודת מס הכנסה תושב ישראלי יהיה חייב במס על הכנסותיו שנוצרו בישראל ומחוצה לה, בעוד שתושב חוץ חייב במס אך ורק על ההכנסות שנוצרו בישראל [1]. את המונח “תושבות” קובעת פקודת המיסים על פי המבחן של “מרכז חייו” של משלם המיסים, הבוחן את מכלול קשריו של משלם המיסים עם ישראל (ובהם מקום המגורים הקבוע שלו ושל בני משפחתו, מקום החזקת רכב,  החזקת חשבונות בנק, וכו’). לאחר תקופה של אי בהירות משפטית, פרסמו רשויות המס בישראל...

המשך

Non déclaration des comptes en Israël et à l’étranger : Instauration d’une majoration unique par la Loi de finance rectificative pour 2016

Posted by on 9, 2017 in עלייה ישראל, בלוג, מסים ישראל-צרפת

Non déclaration des comptes en Israël et à l’étranger : Instauration d’une majoration unique par la Loi de finance rectificative pour 2016

En réponse à la décision du Conseil Constitutionnel n°2016-554 QPC en date du 22 juillet 2016, laquelle avait censuré l’amende proportionnelle de 5% prévue à l’article 1736, IV alinéa du Code Général des Impôts à l’encontre des contribuables n’ayant pas déclaré leurs comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger sur lesquels le total des avoirs etait égal ou supérieur à 50.000 Euros, le législateur, aux termes de l’article 110 de la loi de finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 en date du 29 décembre 2016, lui a substituée une majoration unique de...

המשך

Successions Israël-France: la nouvelle réglementation européenne en matière de succession internationale

Posted by on 16, 2017 in עלייה ישראל, בלוג, מסים ישראל-צרפת, ירושות ישראל-צרפת

Successions Israël-France: la nouvelle réglementation européenne en matière de succession internationale

Dans un contexte de mobilité croissante des citoyens de l’Union européenne, des difficultés juridiques latentes surgissent fréquemment lors de l’ouverture d’une succession internationale. Afin de remédier à ces désagréments, le Règlement 650/2012/UE du Parlement européen et du Conseil a été adopté en date du 4 juillet 2012. Ce Règlement, qui ne s’appliquera qu’aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015, a été mis en place afin d’harmoniser les règles relatives à la compétence et à la loi applicable régissant les questions de succession présentant des éléments d’extranéité. L’objectif...

המשך

Comptes bancaires en Israël: vers la régularisation spontanée ou obligatoire des comptes non-déclarés détenus par des résidents étrangers – Entrée en vigueur de la réforme à partir du 1er janvier 2017

Posted by on 10, 2017 in בלוג, מסים ישראל-צרפת

Comptes bancaires en Israël: vers la régularisation spontanée ou obligatoire des comptes non-déclarés détenus par des résidents étrangers – Entrée en vigueur de la réforme à partir du 1er janvier 2017

Sujet au cœur des préoccupations actuelles de tout détenteur de compte en Israël, nous avons voulu faire un point sur la situation juridique actuelle compte tenu du flou qui alimente les engagements pris par la Banque d’Israël quant à la communication spontanée des données bancaires. En effet les établissements bancaires adoptent souvent des mesures différentes face à la prochaine mise en œuvre concrète de la réforme, entre déclaration sur l’honneur à signer et compte bloqué sans condition préalable les exigences posées ne semblent aucunement répondre à une cohérence imposée par la...

המשך

Fiscalité en France: Régularisation des comptes bancaires détenus à l’étranger

Posted by on 26, 2016 in עלייה ישראל, בלוג, מסים ישראל-צרפת

Fiscalité en France: Régularisation des comptes bancaires détenus à l’étranger

Dans un contexte général d’intensification de la répression de la fraude fiscale en France, nous abordons ici la dernière actualité en matière de régularisation des comptes bancaires détenus à l’étranger.    I) Les comptes détenus à l’étranger A. L’obligation de régularisation des comptes détenus à l’étranger Le paragraphe 2 de l’article 98 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 a complété l’article 1649 A du code général des impôts (CGI) d’un nouvel alinéa instituant une obligation de déclaration des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger par les...

המשך