מומחיות משרד עורכי דין אביטבול ושות’ במשפט הבינלאומי

Posted by on 29, 2018 in בלוג, גירושים ישראל - צרפת, מסים ישראל-צרפת, ירושות ישראל-צרפת

Expertise en droit international

 תודות לצוות המומחים ועורכי הדין של משרד אביטבול ושות’, החברים בלשכות עוה”ד של פריז וישראל, המשרד מציע ללקוחותיו ניתוח מדויק וייעוץ מקצועי בכל הנוגע להחלת הדין הצרפתי בישראל.

אכן, משרד עורכי הדין אביטבול ושות’ מופנה פעמים רבות, הן על ידי לקוחות המשרד והן על ידי בתי המשפט בישראל, להכנת חוות דעת מומחה לדין זר בענייני נישואין, במשפט מסחרי וכן בענייני ירושה ובכל הנוגע לאכיפת פסקי דין זרים.

במציאות הנוכחית של ימנו, בה ישנה עליה דרמטית במחלוקות בינלאומיות בתחום המשפט הבינלאומי פרטי ודיני המסחר, כאשר מוגשת תביעה לבית המשפט הכוללת אלמנטים זרים, מתווסף הצורך להתייחס לשאלת הסמכות הטריטוריאלית והמהותית וכן לעניין החוק החל.

היות וסמכויות השיפוט בישראל אינן מכירות באופן שיטתי בפסקי דין שהוכרזו בצרפת, ההליך הקרוי “אכיפת פסק דין זר” נועד לאפשר אכיפת החלטות שנתקבלו בצרפת בידי בתי המשפט בישראל.

באופן דומה, כל מחלוקת הנוגעת לנישואים, עסקים או ירושה תהיה כפופה לחוק הצרפתי אם יוכח כי המחלוקת קשורה באופן חד משמעי לסמכות הבלעדית של סמכויות השיפוט בצרפת, בהתאם, בין היתר, לאמנות בינלאומיות אשר נחתמו בין צרפת וישראל.

I. חוות דעת בעניין אכיפת פסק דין זר

בכדי להכריז על פסק דין צרפתי כאכיף בישראל, החוק הישראלי בעניין אכיפת פסקי-חוץ, תשי”ח- 1958, דורש את קיומם של ארבעה תנאים :
סמכות בית המשפט
על פי הוראה זו, יש לקבוע בראש ובראשונה כי פסק הדין ניתן במדינה שלפי דיניה הוסמכו בתי המשפט של אותה מדינה ליתן אותו. אכן, השופט הישראלי מבקש לוודא כי ההחלטות ניתנו תוך יישום קפדני של הדין הזר.
פסק דין חלוט
הטוען חייב לנצל את כלל ערכאות הערעור הפנימיות של סמכויות השיפוט בצרפת, ולהציג את ההוכחה לכך בפני השופט הישראלי בכדי להראות כי פסק הדין הינו חלוט.
תקנת הציבור
יש להוכיח כי החיוב שבפסק ניתן לאכיפה על פי הדינים של אכיפת פסקי דין בישראל, וכי תכנו של הפסק אינו סותר את תקנת הציבור.
הפסק הוא בר-ביצוע בצרפת
עקרון הדדיות האכיפה הינו תנאי הכרחי על פי החוק הישראלי על מנת שפסק דין זר יוכרז כאכיף בישראל.

משרד עורכי הדין אביטבול ושות’ עורך חוות דעת מומחה בתחומים רבים בדין הצרפתי באופן קבוע היות וצוות עורכי הדין של המשרד שייכים ללשכות עורכי הדין בפריז ובישראל. חוות דעת אלה נועדו להוכיח את התקיימות התנאים שלעיל בפני בתי המשפט בישראל.

II. מומחיות בעניין ירושות בינלאומיות

תקנה מספר 650/2012/UE של הפרלמנט האירופי ושל המועצה, אשר אומצה בתאריך 7 ביולי 2012, אפשרה לייצר התאמה בין החוקים הנוגעים לסמכות ולדין החל בענייני ירושות בינלאומיות.
באם על פי החוק הצרפתי, ומכוח התקנה הנזכרת לעיל, החוק החל על עזבון המנוח יהיה זה של המדינה בה היו מגורי הקבע האחרונים של המנוח, עקרון אוניברסלי זה, יאפשר בנוסף החלת חוק של מדינה אשר איננה חברה באיחוד האירופי על הירושה. לפיכך, באופן טבעי יחול החוק הישראלי על כל מנוח אשר מגורי הקבע האחרונים שלו היו בישראל.
עם זאת, כאשר תיק הירושה מציג באופן ברור קשרים הדוקים יותר למדינה אחרת שאיננה המדינה בה היו מגורי הקבע האחרונים, החוק שיחול יהיה החוק של המדינה האחרת.
כמו כן, אם בזמן הפטירה, מגורי הקבע של המנוח לא היו במדינה אשר חברה באיחוד האירופי, רשויות השיפוט במקום הימצאו של העיזבון יהיו מוסמכות לפסוק בעניין הירושה בכפוף לתנאים שלהלן :
– כאשר המנוח היה אזרח המדינה במועד הפטירה.
– כאשר המנוח התגורר קודם לכך ובאופן קבוע במדינה הנ”ל החברה באיחוד האירופי וכי חלפו פחות מחמש שנים ממועד שינוי המגורים.

לפיכך, על עיזבונו של מנוח אשר התגורר פחות מחמש שנים ובאופן קבוע בישראל ואשר בבעלותו נכסים בצרפת, יחול הדין הצרפתי על נכסים אלו כאשר מתקיימים שני התנאים שלעיל.
בעניין זה, משרד עורכי הדין אביטבול ושות’, הינו בעל היכולת והמומחיות לערוך חוות דעת מנומקת אשר מטרתה להוכיח את החלת הדין הצרפתי על העזבון כאשר מתקיימים כל התנאים הדרושים לכך על פי החוק.

III. חוות דעת בענייני משפט מסחערי

אמנת האג מתאריך 14 במרץ 1978 בדבר יחסים בינלאומיים בחוזי מתווכים וסוכנים, קובעת כי “אם הצדדים לא בחרו את החוק שיחול על החוזה, החוק החל יהיה דין מקום מושבו של העסק או מגורי הקבע של בעליו, במועד עריכת ההסכם “.
אמנה זו, עקב מהותה האוניברסלית תחול ללא תלות במדינה ותאפשר החלה חד משמעית של החוק הצרפתי.
למשרד עורכי הדין אביטבול ושות’ היכולת והאמצעים לייעץ ללקוחותיו ולערוך חוות דעת אשר מטרתן לאפשר את החלת החוק המסחרי הצרפתי במחלוקות בין חברות צרפתיות וישראליות בפני בתי המשפט בישראל.

IV. חוות דעת בעניין יחסי ממון בין בני זהוג

סעיף 15 לחוק הישראלי בעניין יחסי ממון בין בני זוג, תשל”ג-1973, קובע מפורשות כי הדין שיחול הוא דין מקום מושבם של בני הזוג בעת עריכת הנישואין, אלא אם החליטו לשנות החוק החל בעת החתימה על הסכם הנישואין.
בנוסף, לעיתים קרובות בוחרים בני זוג בעלי אזרחות צרפתית, לחתום על הסכם הפרדת רכוש טרם נישואיהם אשר כפוף להוראות סעיפים 1536 עד 1541 לקוד האזרחי.
בעניין זה, מאפשרת אמנת האג הבינלאומית אשר נחתמה בתאריך 14 במרץ 1978 לבחור את הדין אשר יחול על משטר הנישואין כאשר קיים אלמנט זר.
אף על הקביעה כי ישראל לא אשררה את האמנה האמורה, אופייה האוניברסלי מאפשר לבקש את החלתה בפני בתי המשפט בישראל.
ככזה, סעיף 3 לאמנה האמורה קובע כי משטר רכוש הנישואין יהיה כפוף לחוק הפנימי שנקבע על ידי בני הזוג בטרם נישואיהם.
עם זאת, נשאלת השאלה באם חוק זה יחול כאשר בני הזוג משנים אזרחותם ו/או את מקום מושבם על ידי מעבר לישראל.
בעניין זה, סעיף 7 לאמנה המצוינת לעיל קובע כי “הדין החל בהתאם להוראות האמנה יהיה תקף ללא הגבלת זמן כל עוד לא שונה על ידי בני הזוג גם אם הם משנים את אזרחותם או את מקום מושבם”.
לפיכך, שינוי האזרחות ומקום מושבם של בני הזוג, אינו משפיע על החוק החל והשופט הישראלי יהיה חייב להחיל על הסכם הנישואים את כלל הוראותיו של הדין הצרפתי.

משרד עורכי הדין אביטבול ושות’, מקבל פניות באופן קבוע מלקוחות לעריכת חוות דעת מומחה אשר מטרתן להוכיח באופן חד משמעי על החלת הוראות הדין הצרפתי בפני בתי המשפט בישראל בכל הנוגע למשטרי נישואין.