ייפוי כוח מתמשך על פי החוק הישראלי

Posted by on 31, 2020 in בלוג, Notariat

ייפוי כוח מתמשך על פי החוק הישראלי 1

עורך דין מומחה בדין הצרפתי: ייפוי כוח מתמשך על פי החוק הישראלי

במצב הבריאותי הנוכחי ואי וודאות הגוברת בקרב אוכלוסיות בסיכון, “ייפוי כוח מתמשך” מתבסס ככלי משפטי המותאם לתפיסה חדשה המציבה במרכז את זכותם של כולם לחיות את חייו על פי בחירותיו ורצונותיו.

מתוכנן במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב -1967 (להלן: “החוק”),ייפוי כח מתמשך מתגלה כחלופה משמעותית להליך המסורתי והמיושן של מינוי אפוטרופוס, וזאת במספר תחומים.

I. מהו ייפוי כח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לבעל יכולת ומסוגלות למנות אנשים מהימנים עליו כמיופי כוח אשר יפעלו בשמו ועבורו בשלב בו לא יהיה מסוגל לקבל החלטות לעצמו ולבצע פעולות. בייפוי הכוח המתמשך יאפשר לפעול בשמו ולנהל את ענייניו בהיבטים מסויימים אם הוא יגיע למצב שבו לא יהיה מסוגל לקבל החלטות בקשר אליו.

האדם שמנסח את ייפוי הכוח מכונה בחוק “הממנה”. אתה כממנה יכול לקבוע באילו עניינים תוכל לקבל את עזרתו של מיופה כוח שתמנה, ומה יהיו סמכויותיו.

כיום קיימים בחוק שלושה הסדרים שמטרתם לסייע ולתמוך באדם המתקשה לנהל את ענייניו בעצמו, בהתאם לבחירתו ולרצונו:

1. ייפוי כוח מתמשך

2. תמיכה בקבלת החלטות

3. אפוטרופסות

הייפוי כח מתמשך הוא הסדר משפטי חדש שנכנס בתוקף ב11 באוקטובר 2016 במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב -1967 (להלן: “החוק”)

II. הממנה – מי יכול למנות מיופה כוח?

הממנה חייב להיות תושב ישראל, בגיר המבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו.

III. מיופה הכוח – מי יכול להתמנות כמיופה כוח?

החוק מייעד את תפקיד מיופה הכוח לאיש אמון של הממנה אשר אינו מספק תמורת תשלום שירותים לממנה.

 לפיכך מיופה הכוח חייב להיות אדם ולא תאגיד, בגיר. האדם שהוכרז כפושט רגל, למעט במקרה בו הוא קיבל הפטר, ולחילופין, שהוכרז על ידי בנק ישראל כלקוח מוגבל חמור, לא יכול להתמנות כמיופי כוח.בנוסך לכך עוד מגבלות קיימות להגנת הממנה.

ברמה הבינלאומית, יש לציין כי על פי הוראות החוק, המיופה כח יכול להיות אזרח ותושב חוץ.

משרד אביטבול ושות’  טיפל פעמים רבות בתיקים מורכבים בהקשר של אליה לארץ של הורים שמשאירים את ילדיהם בצרפת. הילדים שהיו ממונים כאפוטרופסים של הוריהם  על ידי בית המשפט הצרפתי. בעקבות האליה של הוריהם הם חייבים לחדש את כל הצעדים וההליכים משפטיים  מכיוון שהליך לאכיפת פסק חוץ לא חל על החלטות מינוי אפוטרופוס הניתנות על ידי השופטים הצרפתיים.

בנוסף, הילדים תושבי ואזרחי צרפת אינם יכולים עוד להתמנות כאפוטרופוסים של הוריהם מכיוון שבית המשפט הישראלי מונה אפוטרופוס במקום.

זו הסיבה שייפוי הכוח מתמשך הוא אלטרנטיבה להליך האפוטרופסות, המאפשר להימנע מהליכים שלעתים איטיים בפני בתי המשפט.

ככל שממנים מיופה כח יחיד המתגורר בחו”ל,מומלץ למנות לצדו מיופה כוח נוסף וזאת, כדי להקל על הליכים מסוימים.

IV. סוגי העניינים שניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך

  1. ייפוי כוח מתמשך לעניינים רכושיים – משמעו סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסיך לכספים ולהתחייבויות, לרבות ניהול חשבונות הבנק אופן השקעת הכספים, ניהול נכסי נדל”ן או עסק, מיצוי זכויות עבור הממנה ועוד.
  2. ייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים – משמעו סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות ביחס לכלל ענייני הממנה -כולל העניינים הרפואיים, ולמעט העניינים הרכושיים- הכוונה למשל, לטיפול ברווחתיו, באיכות חייו, בסיפוק צרכיו היומיומיים כמו מזון וביגוד למשל, בשמירה על אורח חייו התרבותי והדתי, בשיתופיו בחיי קהילה פעילים ובאחריות לבחירת מקום מגורים עבוריו ומעקב רפואי שגרתי ועוד.
  3. ייפוי כוח מתמשך שעוסק בעניינים רפואיים בלבד ניתן לערוך בפני עורך דין וגם בפני בעל מקצוע טיפולי – אח, רופא, פסיכולוג או עובד סוציאלי.

קיימת אפשרות למנות מיופה כוח לכלל העניינים באותו התחום או לחלקם בלבד.

V. כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף

ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף כאשר הממנה לא היה מסוגל עוד להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכוח, וזאת, בהתאם לתנאים שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך.

החוק אינו מאפשר לקבוע תנאי שתלוי בשיקול דעתו הבלעדי של מיופה הכוח לקבוע כי הממנה אינו מבין בדבר, וזאת כדי להגן מניצול כוחו לרעה בשלב המשמעותי שבו הבנתך ויכולותיך עלולים להיות מופחתים.

תנאים אלו יכולים להיות בהתאם לשיקול דעת משותף של מיופה הכוח ואדם נוסף הקרוב לממנה אשר יכולים להעיד על סמך הכרותיו כי הגיע השלב בו אינו מבין בדבר, או שיצטרך מעקב מיוחד על ידי צוות רפואי.

בהתקיים התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, חלה חובה על מיופה הכוח, לפי החוק, למסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי כי התקיימו התנאים כאמור וכי הוא קיים את חובות היידוע. מסירת ההצהרה היא תנאי לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח.

לאחר קבלת הצהרת מיופה הכוח, ימסור האפוטרופוס הכללי למיופה הכוח אישור שייפוי הכוח נכנס לתוקף, ואף ישלח הודעה על כך לממונה ולאדם המיודע.

VI. ביטול ו/או פקיעת ייפוי הכוח המתמשך

ביטול – באפשרות הממנה לבטל את ייפוי הכוח בכל עת שיחפוץ בכך, אך זאת – כל עוד לא הוגבל את עצמו במפורש בייפוי הכוח. עליו להודיע על כך למיופה הכוח ולאפוטרופוס הכללי באמצעות טופס הודעה על ביטול. כמו כן, בית המשפט יכול להחליט על ביטול ייפוי כוח מתמשך במקרה שמיופה הכוח לא הפעיל את סמכויותיו כראוי.

פקיעה – ייפוי הכוח יפקע במספר מקרים:

– בהתקיים תנאי שקבעת בייפוי הכוח המתמשך, כגון מועד מסוים לפקיעתו,

– בהודעת מיופה הכוח שאינו מעוניין עוד לשמש כמיופה כוחך,

– בפטירת הממנה או בפטירת מיופה הכוח,

– אם מיופה הכוח אינו כשיר עוד לשמש בתפקיד זה לפי החוק או שהתקיימו נסיבות שנקבעו בחוק – למשל: אם מונה לו אפוטרופוס; במקרה שהוא נבחר בשל היותו בעל מקצוע ורישיונו נשלל וכו’;

על מיופה הכוח או מי מטעמו למסור הודעה על פקיעת ייפוי הכוח לאפוטרופוס הכללי.

לאחר קבלת הודעה על פקיעה או ביטול ירשם הדבר במאגר ההפקדות של ייפוי הכוח המתמשכים באפוטרופוס הכללי.

VII. סיכום – למה לבחור בעריכת יפוי כח תמתשך

ייפוי כוח מתמשך הוא  הסדר משפטי המבוסס על בחירה אישית של הממנה ועל יחסים משפחתיים או חברתיים של קרבה ואמון – הממנה יכול לבחור בן משפחתו, אדם קרוב אליו או איש מקצוע מהימן שיתחייב ללא תנאי להגן על האינטרסים שלו. במובן זה המחוקק סבר כי שום נסיבות מצדיקות לקביעת בקרה שקבועה בהליך מינוי אפוטרופוס רגיל.

ייפוי כוח מתמשך נוצר כדי לספק אלטרנטיבה להליך האפוטרופסות כאשר זמן ההליך קצר מזה של מינוי אפוטרופוס על ידי בית משפט. אפשר גם למנות ייפוי כוח לכל שלב של החיים גם אם אין סכנה שהאדם לא יכול לקבל החלטות לעצמו.

ייפוי הכוח ייכנס לתוקף רק כאשר הממנה הגיע למצב בו הוא כבר לא מסוגל לנהל את ענייניו האישיים לבד.

במובן זה, לכלי משפטי זה יתרונות רבים אשר יכולים להקל את קבלת ההחלטות על ידי בני המשפחה ולהבטיח את האינטרסים הכספיים והאישיים של הממנה באופן ארוך טווח.

ייפוי כוח מתמשך על פי החוק הישראלי 2
משרד עורכי הדין אביטבול ושות’ עומד לרשותכם לכל שאלה או בדיקה אישית.